Missing Consumer Key - Check Settings

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zwemschool Robbedoes

Wijzigingen voorbehouden versie December 2022.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZWEMSCHOOL ROBBEDOES

Bij Zwemschool Robbedoes hebben we als vertrouwens persoon J.Jongedijk tel 0640230866
Dus bij calamiteiten of ander ongenoegen kunt u in vertrouwen haar bellen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Zwemschool Robbedoes (hierna: Robbedoes) met opdrachtgevers (Cliënten) aangegaan.

Alle opdrachten worden door Robbedoes aanvaard en uitgevoerd.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op al degenen die voor Robbedoes werkzaam zijn.

Iedere aansprakelijkheid van Robbedoes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, zulks behoudens opzet of grove schuld.

Robbedoes is bevoegd, indien dit nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de desbetreffende Opdracht, derden c.q. hulppersonen in te schakelen.

Bij de selectie van ingeschakelde derden c.q. hulppersonen zal Robbedoes de nodige zorgvuldigheid betrachten.

Robbedoes is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden c.q. hulppersonen.

Cliënt is ter zake de uitvoering van de Opdracht verschuldigd het lesgeld, vooraf te voldoen in, door Robbedoes vastgestelde, 2 perioden, tenzij anders is overeengekomen.

Robbedoes kan van Cliënt de betaling van een voorschot verlangen.

Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste c.q. de eerstvolgende betaalperiode van lesgeld.

Betaling van het lesgeld dient te geschieden binnen de daarvoor door Robbedoes vastgestelde betaalperiode.

Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is deze de wettelijke rente verschuldigd.

De rechtsverhouding tussen Robbedoes en Cliënt wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding worden uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam beslecht.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.